Mediacje

Mediacja to jedna z form alternatywnego, pozasądowego rozwiązywania sporów. Polega na ugodowym dojściu do porozumienia przez obie strony sporu, przy wsparciu osoby trzeciej – profesjonalnego mediatora.

TELEFON

+48 664 016 603
+48 697 099 946

MAIL

kancelaria@ast-adwokaci.pl

SIEDZIBA

ul. Poznańska 1/5, 60-848 Poznań
ul. Piłsudskiego 4a/2,63-100 Śrem
ul. Jana Pawła II 13/1 ,62-300 Września
ul. Rzeźnicka 2b, 62-200 Gniezno

Prowadzenie mediacji

Mediacja to jedna z form alternatywnego, pozasądowego rozwiązywania sporów. Polega na ugodowym dojściu do porozumienia przez obie strony sporu, przy wsparciu osoby trzeciej – profesjonalnego mediatora. Mediację cechuje przede wszystkim jej dobrowolność i poufność.
Co ważne, to właśnie wypracowanie satysfakcjonującego strony porozumienia, a nie ustalenie która ze stron ma rację, jest celem postępowania mediacyjnego.
Mediację prowadzi się w oparciu o umowę o mediację (tzw. mediacja pozasądowa) albo na mocy postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji (tzw. mediacja sądowa). Z przebiegu mediacji mediator spisuje protokół.

Mediacja stanowi atrakcyjną i coraz bardziej popularną alternatywę dla sądowego rozwiązywania sporów. Do jej zalet zaliczamy przede wszystkim:

Szybkośćspotkanie mediacyjne zorganizować można zasadniczo „z dnia na dzień”, podczas gdy rozpoznanie sprawy przed sądem to perspektywa kilku lub kilkunastu miesięcy,
Skuteczność – gdyż ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Oznacza to, że wypracowana w toku mediacji ugoda może stanowić tytuł wykonawczy, a w konsekwencji prowadzić do skutecznej egzekucji roszczenia,
Niskie koszty – gdyż w przeciwieństwie do postępowania sądowego, w toku mediacji strony nie uiszczają opłat sądowych, opłat od pełnomocnictwa i nie ponoszą ryzyka obciążenia ich kosztami postępowania przed sądem. W przypadku mediacji, koszty ograniczają się do ustalonego z góry (przez strony bądź w drodze właściwego rozporządzenia) wynagrodzenia mediatora,
wyłączna decyzyjność stron w toku postępowania mediacyjnego nie występuje ryzyko sporządzania opinii biegłych specjalistów. To przecież same strony sporu są najlepiej zorientowane w swojej sytuacji i same najlepiej wiedzą, jakie porozumienie chcą osiągnąć,
poufność – gdyż zarówno mediator, jak i inne osoby biorące udział w mediacji (np. towarzyszący, drugi mediator) ustawowo są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkich faktów, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji,
odformalizowany charakter – gdyż zarówno miejsce spotkania mediacyjnego (ustalone przez strony i mediatora, inne jednak niż budząca niepokój sala sądowa), jak i panująca podczas mediacji atmosfera dialogu i porozumienia, umożliwiają wypracowanie ugody satysfakcjonującej obie strony sporu.

Oferta

Oferujemy przeprowadzenie postępowania mediacyjnego – sądowego i pozasądowego – przez wykwalifikowanego i certyfikowanego mediatora.
W chwili obecnej, istnieje możliwość prowadzenia postępowania mediacyjnego zasadniczo we wszystkich tych sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody.

spory-sadowe-adwokat-poznan

Przykładowo, mediacje prowadzone są w następujących sprawach:

Mediacje cywilne
• sprawy o zapłatę
• sprawy spadkowe: zachowek, dział spadku,
• roszczenia odszkodowawcze,
• spory sąsiedzkie (immisje, naruszenie posiadania),
• sprawy dotyczące nieruchomości (zniesienie współwłasności, spory w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych)

Mediacje pracownicze
• należności ze stosunku pracy (wynagrodzenie, godziny nadliczbowe, urlop wypoczynkowy bądź ekwiwalent pieniężny),
• o przywrócenie do pracy,
• roszczenia z tytułu naruszenia zasad równego traktowania w miejscu pracy (tj. dyskryminacja, mobbing, molestowanie seksualne),

Mediacje gospodarcze
• sprawy konsumenckie,
• spory między przedsiębiorcami,
• roszczenia wspólników i akcjonariuszy,
• spory przy realizacji umów deweloperskich,
• spory ubezpieczeniowe,

Mediacje rodzinne
• rozwód,
• separacja,
• podział majątku,
• alimenty,
• kontakty,
• ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,

Mediacje karne i w sprawach nieletnich
• prowadzone pomiędzy oskarżonym a pokrzywdzonym przestępstwem,

Cennik:

Odpłatność za mediację uzależniona jest od tego, czy prowadzona jest ona ze skierowania sądu (tzw. mediacja sądowa), czy też z wniosku jednej ze strony sporu, skierowanego bezpośrednio do mediatora (z pominięciem sądu, tzw. mediacja pozasądowa).

Mediacja sądowa

Opłaty mediacyjne w przypadku skierowania sprawy do mediacji przez sąd reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (tu możemy dać link do aktu prawnego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20160000921/O/D20160921.pdf).
Opłaty te przedstawiają się w sposób następujący:

Rodzaj sprawy Wysokość opłaty
W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego W sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych

Dodatkowo, zwrotowi podlegają także udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:
• przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej;
• wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
• korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych.

Co do zasady, koszty postępowania mediacyjnego ze skierowania sądu pokrywają strony po połowie, chyba że z treści ugody wynika inaczej. Jeżeli mediacja nie zakończy się zawarciem ugody – o kosztach postępowania mediacyjnego orzeka sąd w orzeczeniu kończącym sprawę, a zasadą jest pokrywanie tych kosztów w całości przez stronę przegrywającą sprawę.

UWAGA! Jeżeli w wyniku postępowania mediacyjnego między stronami zostanie zawarta ugoda, koszty sądowe (w tym przede wszystkim opłata od pozwu), mogą zostać zwrócone stronie powodowej:
• jeżeli ugoda została zawarta przed pierwszą rozprawą – w wysokości 100% uiszczonej opłaty sądowej,
• jeżeli ugoda została zawarta w toku postępowania sądowego, jednak już po pierwszej rozprawie – w wysokości 75% uiszczonej opłaty sądowej

Mediacja pozasądowa

Pierwszą opłatą ponoszoną bądź przez wnioskodawcę, bądź przez obie strony sporu po połowie jest opłata wstępna w kwocie 100 zł, uiszczany na rzecz mediatora. O tę wartość pomniejszona zostanie ostateczna opłata mediacyjna. Uwaga: zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia przez strony od mediacji przed pierwszym spotkaniem.

W sprawach, w których nie jest możliwe określenie wartości przedmiotu sporu (tj. przykładowo w sprawach o kontakty bądź o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka), koszty postępowania mediacyjnego przedstawiają się w sposób następujący:
• stawka godzinowa za jedno posiedzenie mediacyjne – 150 zł netto za jedną godzinę zegarową posiedzenia,
• dodatkowo 150 zł netto za sporządzenie projektu ugody,

W sprawach, w których możliwe jest ustalenie wartości przedmiotu sporu (np. w sprawach o zapłatę, o zachowek, o dział spadku, o podział majątku wspólnego), wysokość opłaty mediacyjnej uzależniona jest wprost od wartości przedmiotu sporu. I tak:

Wartość przedmiotu sporu Oplata mediacyjna
do 10.000 zł 600 zł za całość postępowania
od 10.000 zł do 20.000 zł 1.100 zł za całość postępowania
od 20.000 zł do 50.000 zł 1.500 zł za całość postępowania
od 50.000 zł do 100.000 zł 2.000 zł za całość postępowania
od 100.000 do 200.000 zł 3.000 zł za całość postępowania
od 200.000 zł do 500.000 zł 4.500 zł za całość postępowania
od 500.000 zł do 1.000.000 zł 5.500 zł za całość postępowania

UWAGA!
• do powyższych kwot należy doliczyć wartość podatku VAT (23%)
• zapis o wysokości opłaty mediacyjnej jest znany stronom mediacji z góry i jest wpisywany do umowy o mediację,
• mediatorowi przysługuje wynagrodzenie niezależnie od tego, czy strony ostatecznie zawarły ugodę,
• zasadą jest pokrywanie opłaty mediacyjnej przez każdą ze stron po połowie; nie wyklucza to jednak wypracowania przez strony innego rozwiązania (i w konsekwencji przykładowo – obciążenie całością kosztów tylko jedną ze stron sporu)

Karolina Bajtek – Prawnik, Mediator

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym, w tym w szczególności w prawie rodzinnym oraz prawie pracy. Posiada także bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Prowadzi także postępowania mediacyjne w zakresie mediacji cywilnej (w tym rodzinnej i pracowniczej) i karnej.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej współpracowała z kilkoma kancelariami adwokackimi w Poznaniu. Jeszcze w trakcie studiów, odbyła praktyki w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie. Udzielała się także w ramach Studenckiej Poradni Prawnej na macierzystej uczelni.

adwokaci-detektyw-ast

Kompleksowa współpraca

W wielu przypadkach potrzebne jest wsparcie licencjonowanego detektywa, który dzięki swojej pracy i zebranemu materiałowi dowodowemu ułatwia dochodzenia praw przed sądem.